ING Commercial Finance Polska

Informacja ING Commercial Finance Polska S.A. wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanego „Rozporządzeniem”)

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem danych osobowych w ING Commercial Finance Polska S.A.?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ING Commercial Finance Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005577 (dalej zwana „ING”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ING można skontaktować się pisząc na ww. adres pocztowy ING, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, pod numerem telefonu: 22 558 7400 lub pod adresem poczty elektronicznej: abi.commercial.finance@ingcomfin.pl

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej ING przetwarza Pani/Pana dane osobowe?
ING przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
1) w celu wykonania czynności w związku ze zgodą udzieloną przez Panią/Pana; może to być np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym albo zgoda na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązań z umowy, w celu dalszej oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego lub inna zgoda; podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenia lub ustawy szczególnej dotyczącej danej zgody albo upoważnienia, w szczególności przepisy prawa bankowego i ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych;

2) w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy faktoringu albo innej umowy o podobnym charakterze; w tym zakresie chodzi o wszelkie czynności przygotowawcze, analizy, oceny ryzyka jak i czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa) lub zlecone przez inne podmioty, a związane z obsługą umowy; mamy tu na myśli wszelkie umowy lub czynności, także takie, których ING dokonuje w imieniu innych podmiotów lub na ich rzecz; podstawę prawną przetwarzania stanowią umowy i inne czynności prawne;

3) w celu realizacji obowiązków ING wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także obowiązków związanych z przekazywaniem i pobieraniem danych do i z baz informacji związanych z oceną zdolności lub wiarygodności kredytowej lub analizą ryzyka klientów; ponadto obowiązki takie mogą wynikać m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;

4) w celu utrzymania, wyświetlania stron internetowych lub wykonywania komunikacji za pomocą tych stron, w zakresie danych identyfikujących numer IP, numery urządzenia i innych danych w zakresie i na podstawie właściwych przepisów prawa telekomunikacyjnego.

5) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ING (na mocy Rozporządzenia, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego lub kodeksu spółek handlowych) takich jak:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia ING, w tym monitoringu placówek ING, z zachowaniem prywatności i godności osób,
2) dochodzenia roszczeń ING lub obrony ING przed roszczeniami innych osób.

3. Pozostałe informacje o innych celach w jakich ING może wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe.

ING przetwarza dane osobowe w celu do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane osobowe mogą być jednak także przetwarzane w innych prawem dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Ogólnie dopuszcza się następujące cele drugorzędne:
(a) przeniesienie danych do archiwum, (b) audyty lub postępowania wyjaśniające, (c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej i zarządczej, (d) pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne lub naukowe, (e) rozstrzyganie sporów, (f) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, (g) cele związane z innymi usługami finansowymi lub elektronicznymi jak np. ubezpieczenia, w tym świadczonymi przez inne podmioty ale za pośrednictwem lub z udziałem ING.

4. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ING:
1) do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
2) podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w tym transakcji płatniczej, usługi prawnej lub windykacyjnej,
3) podmiotom, którym ING przekazał dane na podstawie zgody/upoważnienia osoby, której dane dotyczą.
4) do podmiotów, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich oraz biur informacji gospodarczej (BIG).
Możemy także przekazywać dane do spółek z Grupy ING1 - na mocy wiążących reguł korporacyjnych lub przepisów prawa. Jeśli przekażemy dane do podmiotów z Grupy ING poza Europejski Obszar Gospodarczy, będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
ING może także powierzać dane innym podmiotom, zachowując funkcję ich administratora.
1 Grupa ING - aktualnie, w szczególności następujące podmioty: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ING Investment Holding (Polska) S.A. z siedzibą w Katowicach, ING Lease (Polska) Sp. Z o.o., ING Finance Sp. z o.o., ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach. Lista spółek zależnych od ING Bank Śląski S.A. znajduje się na stronie https://www.ingcomfin.pl/o-nas

5. Jak długo ING będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

1) Okres przetwarzania danych przez ING zależy od celu w jakim poszczególne dane osobowe są przetwarzane. ING przetwarza dane osobowe związane z:
1) umową albo inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania danej czynności albo zawarcia umowy, a jeśli umowa albo czynność ta dochodzi do skutku, to przez czas niezbędny do jej wykonania; w przypadku, gdy umowa albo czynność nie doszła do skutku ING przetwarza dane przez 3 lat;
2) z wykonywaniem obliczeń współczynników finansowych i kapitałów jakich ING dokonuje – przez czas zgodny z przepisami prawa;
3) danymi archiwalnymi – przez okres 6 lat od dnia zakończenia współpracy z daną osobą, chyba że toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, w szczególności postępowanie karne; wówczas okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuższy okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie;
4) orzeczeniem sądowym – przez okres do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
5) zgodą klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, a jeśli takiego okresu nie wskazano – do czasu odwołania zgody; zaprzestanie przetwarzania danych w okresie przewidzianym zgodą nie niweczy prawa ING do przetwarzania danych w innym celu lub nawet w tym samym celu, o ile inna podstawa prawna np. zgoda klienta dotyczy innego sposobu przetwarzania lub przekazywania danych. Zawsze może Pani/Pan cofnąć wszystkie lub tylko niektóre zgody;
6) bazami informacji gospodarczych prowadzonymi przez inne podmioty lub danymi przekazanymi przez inne podmioty – przez okres zależny od celu przekazania, np. dane przekazane z Biura Informacji Kredytowej S.A. są przechowywane w celu oceny zdolności kredytowej przez okres właściwy dla danego typu czynności, a następnie mogą być przetwarzane albo na mocy przepisów prawa albo na mocy zgody udzielonej przez klienta. W przypadku, gdy ING pozyskało dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy ani wykonania innej czynności, dane będą usunięte w terminie do 3 lat od dnia pozyskania tych danych, chyba, że klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w innym celu, przez okres dłuższy niż wyżej wskazany.
2) Okresy wskazane powyżej nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie wg poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych ale nie pozbawia to ING prawa do przetwarzania danych w innym celu, na inne podstawie prawnej.

6. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą.

1) Ma Pani/Pan prawo żądania od ING dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, w zakresie technicznie możliwym, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Z uwagi na inne przepisy prawa, dla przeniesienia danych może być wymagane uzyskanie zgody klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. W przypadku realizacji żądania przeniesienia danych lub uzyskania ich kopii ING przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym i nośniku.

2) Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
3) Organem nadzorczym wobec ING w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4) W przypadku każdej umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia lub wykonania. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych osobowych w celu w nich opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji. Jeśli nie poda Pani/Pan danych osobowych wymaganych umową lub przepisami prawa, to ING nie zawrze umowy lub nie wykona innej stosownej czynności.

5) Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Zawieranie umów z podmiotami trzecimi może wymagać przekazywania tym podmiotom informacji chronionych odrębnymi przepisami. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Odmowa udzielenia takiej zgody lub jej wycofanie może oznaczać, że ING nie będzie miało podstawy prawnej do przekazania informacji podmiotowi trzeciemu. Skutki takiej odmowy mogą mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub dokonania określonej czynności.
6) ING może podejmować decyzje automatycznie, które mogą prowadzić do odmowy zawarcia umowy lub odmowy wykonania czynności albo też do zaoferowania czynności lub usługi na określonych warunkach. Istotne informacje dla danej decyzji automatycznej zależą od typu czynności, np. dla usługi faktoringu istotnymi informacjami mającymi wpływ na decyzję podejmowaną automatycznie, w tym z użyciem techniki profilowania, są informacje mające wpływ na wiarygodność i zdolność kredytową.