ING Commercial Finance Polska

Compliance

Naszą działalność opieramy na międzynarodowych standardach, dbamy o równe traktowanie wszystkich interesariuszy, a w ramach odpowiedzialności społecznej prowadzimy nasze działania w sposób przejrzysty, kształtujemy przyjazne miejsca pracy, wspieramy lokalne społeczności i minimalizowaniu nasz wpływ na środowisko.

Deklaracja ING Commercial Finance Polska SA w sprawie standardów przeciwdziałania przekupstwom.

Respektując wymogi wynikające z przepisów prawa dotyczących zwalczania korupcji, w tym z mających zastosowanie przepisów Unii Europejskiej i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencji międzynarodowych, ING Commercial Finance Polska SA (dalej ING CFP) nie akceptuje jakichkolwiek działań noszących znamiona przekupstwa, bądź mogących sprawiać wrażenie próby dokonania przekupstwa.

ING Commercial Finance Polska nie akceptuje w szczególności działań polegających na bezpośrednim lub pośrednim wręczaniu korzyści, bądź też składaniu obietnicy wręczenia korzyści, jeżeli ma to na celu:

  • nakłonienie osoby przyjmującej korzyść do podjęcia działań sprzecznych z prawem lub zasadami etyki biznesowej, w tym do zaniechania bądź nierzetelnej realizacji obowiązków służbowych;
  • wywarcie wpływu na treść decyzji podejmowanych przez osoby pełniące funkcje publiczne lub nakłonienie tych osób do podjęcia działań niezgodnych z prawem.

Pracownicy ING CFP, w relacjach z podmiotami lub osobami współpracującymi z ING CFP, nie mogą przyjmować ani wręczać:

  • jakichkolwiek korzyści w postaci wartości pieniężnych lub ich ekwiwalentów, takich jak np. czeki, weksle lub inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, elektroniczne środki płatności, w tym przedpłacone karty płatnicze, a także karty lub kupony zakupowe, umożliwiające bezgotówkowe płatności za towary lub usługi;
  • jakichkolwiek korzyści w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba przyjmująca korzyść zamierza ukryć ten fakt przed swoim pracodawcą.

Od wszystkich podmiotów lub osób, które współpracują z ING CFP jako: dystrybutorzy produktów i usług ING CFP, pośrednicy, przedstawiciele, brokerzy, dostawcy towarów lub usług, bądź zewnętrzni konsultanci, ING CFP oczekuje przestrzegania przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania przekupstwom i korupcji. Oczekiwania te dotyczą zarówno relacji z ING CFP jak i relacji z innymi podmiotami lub osobami, w tym w szczególności relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

ING Commercial Finance Polska nie współpracuje z podmiotami lub osobami, które dopuszczają się naruszeń przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania przekupstwom.