ING Commercial Finance Polska

Regulamin korzystania z serwisu

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING Commercial Finance

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING Commercial Finance" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu, w ramach którego ING Commercial Finance, zamieszcza informacje z zakresu tematyki faktoringowej i finansowej.

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING Commercial Finance" sformułowania oznaczają:

ING - oznacza firmy Grupy ING, to jest: ING Bank Śląski S.A., ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,  ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i ING Services Sp. z o.o., ING Lease Sp. z o.o..

Serwis - oznacza Serwis Tematyczny ING, poświęcony tematyce faktoringowej i finansowej.

Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING Commercial Finance" materiały obejmujące serwis informacyjny.

Serwis informacyjny - oznacza tę część zasobów serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji.

Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU.

 • Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w systemie serwisu.
 • Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako usługi dodatkowe uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie internetowego serwisu tematycznego i posiadania przez użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 • ING zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  • MS Internet Explorer
  • Mozilla Firefox

Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA ING

 • ING zapewnia Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING Commercial Finance" oraz dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 • Zasoby serwisu stanowią przedmiot praw autorskich i praw własności intelektualnej ING, w związku z czym użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przedmiotowych praw, w szczególności do ich nienaruszania.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 • ING Commercial Finance oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. ING nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 • ING nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
 • ING nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby ING Commercial Finance Polska S.A. w Warszawie, ul. Malczewskiego 45, 02-622 Warszawa lub na adres e-mail: marketing@ing.pl
 • Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd.