ING Commercial Finance Polska


……..………………………….
                                                                                                                                              Miejscowość, dnia 

Oświadczenie


Działając w imieniu [własnym lub  nazwa spółki*], oświadczamy, że nie posiadamy żadnych zaległości publicznoprawnych, w szczególności nie posiadamy wymagalnych zobowiązań podatkowych ani wymagalnych zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również nie toczy się w stosunku do nas:

1.    postępowanie mające na celu ujawnienie naszych zaległości podatkowych, bądź zaległości wobec ZUS oraz określenie ich wysokości,
2.    postępowanie egzekucyjne w administracji również w zakresie zobowiązań innych niż podatkowe,
3.    postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. 

Nie posiadamy również zaległości podatkowej, bądź wobec ZUS, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

*  wypełnić odpowiednio dla formy prowadzonej działalności gospodarczej


...................................
               Klient

 

Pobierz plik